فایل های دسته بندی ریاضی - صفحه 1

تاریخچه علم ریاضی

تاریخچه علم ریاضیانسان اولیه نسبت به اعداد بیگانه بود و شمارش اشیاء اطراف خود را به حسب غریزه یعنی همانطور كه مثلاً مرغ خانگی تعداد جوجه هایش را می داند انجام می داد اما به زودی مجبور شد وسیله شمارش دقیق تری بوجود آورد لذا به كمك انگشتان دست دستگاه...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اعداد و انواع آن (سری1 )

اعداد اول،اعدادطبیعی،اعدادصحیح،اعداد حسابی،اعداد گویا،اعداد حقیقی،اعداداصلی،اعداد ترتیبی،اعداد اسمی

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل